اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران، در قالب word و در 193 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، هدف اصلی

دسته بندی: مدیریت » مدیریت سازمانی

  • رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع
  • توانمندسازی کارکنان
  • استقرار مدیریت کیفیت جامع
  • مدیریت کیفیت جامع
  • تحقیق توانمندسازی کارکنان
  • تحقیق استقرار مدیریت کیفیت جامع
  • تحقیق مدیریت کیفیت جامع

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران،

در قالب word و در 193 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصل

فرضیه های فرعی

تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق

توانمندسازی کارکنان

مدیریت کیفیت جامع

جامعه آماری

نمونه آماری

روش تحقیق

ابزار گردآوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

فصل دوم:

مبانی نظری

مقدمه

بخش اول:

توانمندسازی

رویکردهای توانمندسازی

رویکرد رابطه ای یا چند بعدی

رویکرد روان شناختی

توانمندسازی روان شناختی

احساس معنی دار بودن

احساس خود کارآمدی

احساس خودتعیینی

احساس تأثیر

احساس داشتن اعتماد به دیگران

پیش زمینه های توانمندی روان شناختی

ویژگیهای شخصیتی

احترام به خود

کانون کنترل

محتوای کار

اطلاعات

پاداش

ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرآیند توانمندسازی

سابقه تحقیقات انجام شده

تاریخچه توانمندسازی

عصر ماشین.

اواخر دهه 1700 واوایل دهه 1800: صنایع بومی وسیستم کارخانه

اواسط دهه 1800 و اوایل دهه1900 عرصه مدیریت علمی

اواسط دهه 1900 عصر سیستم

دهه 1970 و 1980: نیاز به تغییرات بنیادین

دهه 1990: سازمان های امروزی و توانمند کننده

سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی

موانع توانمندسازی

مزایای توانمندسازی

انتقادات نسبت به توانمندسازی

توانمندسازی و قدرت

قدرت

قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چندبعدی

قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی

قدرت به عنوان یک بازی با مجموعه صفر در مقابل تبادل دو طرفه نفوذ

قدرت به عنوان یک علاقه فردی درمقابل یک علاقه اجتماعی

پارادایمهای قدرت

رویکرد عقلائی- کارکردگرا

رویکرد تکثرگرا

رویکرد تفسیری.

رویکرد افراطی (رادیکال)

رویکرد پست مدرن

تفاوت توانمند سازی و غنی سازی شغلی

تفاوت توانمندسازی و مشارکت کارکنان

مدلهای توانمندسازی

مدل مک لاگان و نل

مدل وگت و مارل

مدل مالاک و کارزتد

مدل اسپریتزر

بخش دوم:

مدیریت کیفیت جامع

مقدمه

تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

سوابق تحقیق

اهداف مدیریت کیفیت جامع

مفهوم مدیریت کیفیت جامع

مشخصات مدیریت کیفیت جامع

مفهوم کیفیت در مدیریت کیفیت جامع

مفهوم جامعیت

سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع

قوانین مدیریت کیفیت جامع

مداخله مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع در عمل

نیازمندی های اساسی اجرای مدیریت کیفیت جامع

نیروهای جلوبرنده (پیش برنده) درمدیریت کیفیت جامع

نیروهای بازدارنده در مدیریت کیفیت جامع

تکامل مدیریت کیفیت جامع

مدل های تکامل مدیریت

تکامل مفهوم کیفیت

چهار انقلاب فکری مدیریت

توجه و تمرکز بر روی مشتری

بهبود مستمر

مدیریت در سازمان های فرآیندمحور

مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع

کلیات مدل اجرایی

تشریح اقدامات اجرایی

اقدامات در مرحله توجیه مدیران

تشکیل هسته کیفیت جامع

اقدامات اجرایی در مرحله بررسی

اقدامات اجرایی در ارتباط با تهیه برنامه کلان اجرایی.

اقدامات اجرایی برای پیاده کردن برنامه کلان.

تشکیل اداره اطمینان از کیفیت