اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود تحقیق تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی براساس مدل ویژگی های شغلی

دانلود تحقیق با موضوع تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی براساس مدل ویژگی های شغلی، در قالب word و در 201 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها یا سوال های تحقیق

دسته بندی: مدیریت » مدیریت سازمانی

  • تحقیق تحلیل رابطه عوامل شغلی
  • تحقیق پیرامون تحلیل رابطه عوامل شغلی
  • دانلود مقاله تحلیل رابطه عوامل شغلی
  • پایان نامه رشته تحلیل رابطه عوامل شغلی
  • پایان نامه پیرامون تحلیل رابطه عوامل شغلی
  • تحلیل رابطه عوامل شغلی و راهکارهای مدیریت
  • عوامل شغلی

دانلود تحقیق با موضوع تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی براساس مدل ویژگی های شغلی،

در قالب word و در 201 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان موضوع

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه ها یا سوالهای تحقیق

هدف اصلی تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق

منابع گردآوری اطلاعات

سوابق مربوط

روش تجزیه و تحلیل داده ها

مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

منابع تحقیق

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه

تعهد سازمانی

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

عوامل موثر بر تعهد سازمانی

عوامل موثر بر تعهد عاطفی

عوامل موثر بر تعهد مستمر

عوامل موثر بر تعهد هنجاری

انواع تعهد

دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی

دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی

الگوهای چند بعدی

سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی

راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی

مفهوم تعهد حرفه ای

دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی

دیدگاه های ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی

فرایند ایجاد تعهد سازمانی

نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی

تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی

تعهد سازمانی و ماهیت شغل

تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان

تعهد سازمانی و غیبت کارکنان

تعهد سازمانی و ترک خدمت

نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی

ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی

تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت

زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان

طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی

شکلهای تعهد

تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری

تعهد عاطفی و ابزاری

مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی

فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد

توسعه تعهد سازمانی منتج شده

دلایل نظری و عملی مدل

استنتاج عملی

ویژگی های شغلی

نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی

مدل خصوصیات ویژه شغل

تئوری ویژگی های شغل

نظریه ویژگی های ضروری شغل

الگوی ویژگی های شغلی

طراحی مجدد مشخصه های شغل

ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی

مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی

با معنی تلقی نمودن کار

احساس مسئولیت

آگاهی از نتایج انجام کار

توان انگیزشی شغل یا MPS

عوامل و عناصر تعدیل کننده

دانش و مهارت

شدت نیاز به رشد

رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل

نتایج و پیامدهای طراحی مجدد شغل

اثربخشی کار

کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت

اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی ترکیب وظایف

تشکیل واحد های طبیعی کار

برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری

گسترش عمودی مشاغل

باز نمودن کانال های بازخورد

منابع تحقیق

فصل