اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 148

حجم فایل: 645 کیلوبایت

درسازمان هرچه اطلاعات شاغلین درباره سازمان و نحوه انجام وظایفش زیادتر باشد قادر به گرفتن تصمیمات بهتری خواهد بود و موجب افزایش مسوولیت تصمیم گیری در کارکنان خواهد شد، نتیجه میگیریم که کمبود اطلاعات با استفاده از فن آوری اطلاعات در سازمانها و ابزارهای پشتیبان تصمیم بر طرف شده است …

دسته بندی: دانشگاهی » مدیریت

  • فناوری اطلاعات
  • فناوری ارتباطات
  • توانمند سازی کارکنان
  • سازمان
  • سبک رهبری
  • سیستم پاداش
  • اطلاعات
  • خبر فناوری

مقدمه، منابع، تمام فصل ها،فهرست، پیوست، جدول،پرسشنامه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 8

بیان مساله 10

اهمیت وضرورت تحقیق 11

اهداف تحقیق 14

فرضیه تحقیق 14

تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای تحقیق 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه 19

تاریخچه توانمندسازی کارکنان20

تعاریف توانمندسازی کارکنان از دیدگاههای مختلف 21

عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان 24

اهمیت توانمندسازی کارکنان31

دیدگاههای مختلف توانمندسازی کارکنان 40

متغییرهای موثر بر توانمندسازی کارکنان 42

مزایای اجرای توانمندسازی کارکنان 44

موانع اجرای توانمندسازی کارکنان 51

تاریخچه فناوری اطلاعات 53

مقدمه 57

تکنولوژی اطلاعات 57

اطلاعات از دیدگاه نظری 61

اطلاعات ازدیدگاه تئوری 62

آشنایی بامفاهیم بنیادی فراینداطلاعات وارتباطات 67

فواید استفاده از فناوری اطلاعات 69

وظایف فناوری اطلاعات 73

کاربردهای فناوری اطلاعات 74

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 76

ضرورت تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 78

مزایای تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 79

دسته بندی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات80

تاثیر فناوری اطلاعات برسازمان 82

اهمیت سیستم های اطلاعاتی برای سازمان ومدیران 82

موانع استفاده از فناوری اطلاعات 83

شخصیت اول بابیشترین اثرگذاری در صنعت 87

مروری بر مهمترین وقایع تکامل اینترنت در خارج از کشور 90

مروری بر مهمترین وقایع تکامل اینترنت در داخل کشور 91

پیشینه تحقیق 94

تحقیقات داخلی 94

تحقیقات خارجی96

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه 99

روش تحقیق 100

روش تحقیق از لحاظ هدف 100

روش تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات 101

پرسشنامه فناوری اطلاعات 105

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان 105

روش نمونه گیری آماری 106

روایی وپایایی پرسشنامه108

روش تجزیه وتحلیل داده ها 110

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه 111

تحلیل توصیفی داده ها 112

جدول بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 112

نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 112

جدول بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن 113

نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن 114

جدول بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سابقه کار 115

نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 116

جدول بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات 117

نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 118

تحلیل استنباطی داده ها 119

آزمون فرضیات 119

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه 127

خلاصه فرایند تحقیق128

بحث ونتیجه گیری 128

نتیجه گیری از فرضیات اصلی 128

فرضیات فرعی 129

پیشنهادات کاربردی 131

محدودیت ها ومشکلات تحقیق 132

پیشنهادات پژوهشی به محققان آینده 133

منابع فارسی 134

منابع انگلیسی 138

ضمائم وپیوست ها 142

مقدمه:

درسازمان هرچه اطلاعات شاغلین درباره سازمان و نحوه انجام وظایفش زیادتر باشد قادر به گرفتن تصمیمات بهتری خواهد بود و موجب افزایش مسوولیت تصمیم گیری در کارکنان خواهد شد، نتیجه میگیریم که کمبود اطلاعات با استفاده از فن آوری اطلاعات در سازمانها و ابزارهای پشتیبان تصمیم بر طرف شده است.( یزدانپناه ،24:1387)

امروزه