اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود پایان نامه شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 131

حجم فایل: 1,089 کیلوبایت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)، چکیده: هدف از این تحقیق شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد. برای انجام تحقیقات میدانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی معرفی گردیدند. ابتدا جهت جمع آوری اطلاعات..

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • پایان نامه ارشد مدیریت
  • پایان نامه مدیریت اموزشی
  • دانلود پایان نامه
  • پایان نامه عملکرد سازمانی
  • پایان نامه رهبری تحول آفرین
  • مدیریت تحول آفرین
  • نقش رهبری تحول آفرین بر عملکرد
  • تاثیر رهبری بر عملکرد کارکنان
  • پرسشنامه عملکرد سازمانی باس
  • پرسشنامه رهبر

پاین نامه ارشد مدیریت با موضوع شناسایی مولفه­ های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی در اداره­ کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد. برای انجام تحقیقات میدانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی معرفی گردیدند. ابتدا جهت جمع آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات تحقیق و تعاریف عملیاتی از مطالعه کتابخانه ای استفاده شد و براساس مطالعه پیشینه تحقیقات موضوع، مدل «باس» در رهبری تحول آفرین به عنوان مدل بنیادی تحقیق انتخاب شد. بر اساس این مدل، رهبری تحول آفرین دارای چهار بعد می باشد که عبارتند از: نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی (تحریک فرهیختگی) و ملاحظه فردی، .برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری (MLQ) باس که در بیش از 200 نقطه جهان مورد استفاده واقع شده است استفاده گردید. برای محاسبه روایی پرسشنامه در این تحقیق با گرد آوری داده ها به تعداد 30 عدد پرسشنامه پخش و جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) برای پرسشنامه محاسبه گردید که این مقدار برابر 92. شد. و برای متغیر وابسته یعنی عملکرد سازمانی از پرسشنامه عملکرد (گانون)، با ضریب آلفای کرونباخ 82 . استفاده گردید. بعد از وارد کردن داده های جمع آوری شده و تجزیه وتحلیل آنها محقق به این نتیجه رسید که شیوه رهبری در اداره کل آموزش و پرورش مبتنی بر الگوی رهبری تحول آفرین می باشد و این رابطه با ضریب اطمینان 95% معنادار می باشد. نتایج تحقیق حاکی است که در اداره کل آموزش و پرورش بر اساس آزمون فریدمن که برای رتبه بندی مؤلفه های رهبری تحول آفرین انجام گرفت ملاحظات فردی با میانگین رتبه 2.21 بالاترین رتبه و نفوذ آرمانی با میانگین رتبه 2.06 و ترغیب ذهنی با میانگین رتبه 1.97و انگیزش الهام بخش با میانگین رتبه 1.85 در رتبه های بعدی قرار دارند.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

1-2-بیان مساله

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

1-4-2- اهداف جزئی

1-5-فرضیه های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

1-5-2- فرضیه فرعی

1-6-متغیر های پژوهش

1-7-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-تعریف رهبری

2-2-لزوم اشنایی با مدلهای رهبری

2-3-مدلهای رهبری

2-4-انواع سبکهای رهبری

2-5-سبک های رهبری کلاسیک

2-6-رهبری به سبک خوب قدیمی دراکر

2-7-رهبری اخلاقی

2-8-تئوریهای نوین رهبری

2-9-دیدگاه های موافق و مخالف رهبری کاریزماتیک

2-10-رهبری خدمتگذار

2-11-رهبری عملگرا

2-12-ویژگی های رهبران عملگرا

2-13-رهبری تحول گرا

2-14-دیدگاه های معاصر درباره رهبری

2-15-رابطه اعتماد و رهبری

2-15-1رهبری و چشم انداز

2-16-شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین

2-16-1-ویژگی های رهبران کاریزما (فرهمند)

2-17-بررسی نظریه های در مورد رهبری

2-17-1-نظریه