اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود توانمندی کارکنان گمرک آبادان

دسته: مدیریت

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 199 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 95

  • توانمندی کارکنان گمرک آبادان
  • توانمندسازی خود اثر بخشی خودسازمانی اعتماد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسأله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4 اهداف تحقیق 5

1-5 فرضیات تحقیق 6

1-6 محدودیت ها و موانع تحقیق 6

1-7 واژگان کلیدی 6

1-7-1 توانمندسازی 6

1-7-2 خود اثر بخشی 7

1-7-3 خودسازمانی 7

1-7-4 اعتماد 7

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 9

2-2 تعاریف و مفاهیم توانمندسازی 9

2-3 دلایل توانمند سازی 13

2-4 مزایای توانمندسازی 14

2-5 فرهنگ سازمانی و توانمندسازی 15

2-5-1 فرهنگ قدرت 15

2-5-2 فرهنگ تمرکز بر تقسیم وظایف 16

2-5-3 فرهنگ کار گروهی 16

2-5-4 فرهنگ متکی به خود 17

2-6 دیدگاه های مختلف توانمندسازی 17

2-6-1 دیدگاه عقلانی 17

2-6-2 دیدگاه انگیزشی 18

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی 18

2-6-4 دیدگاه سیستمی 20

2-7 مدل های توانمندسازی 21

2-8 انواع نگرش به توانمندسازی 22

2-8-1 توانمندسازی به عنوان یک عامل ارتباطی: 22

2-8-2 توانمند‌سازی به عنوان یک عامل انگیزشی 22

2-9 ابعاد توانمندسازی 23

2-9-1 خود اثر بخشی 24

2-9-2 خودسامانی 25

2-9-3 معنی دار بودن 26

2-9-4 اعتماد 27

2-11 ویژگی های سازمان توانمند 28

2-12 روش های توانمند سازی 29

2-14 تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان 34

2-14-1 تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار 34

2-14-3 تغییر در یادگیری: 34

2-15 توانمندسازی و رضایت شغلی 35

2-16 سازمان گمرک 36

2-17 نقش و وظایف گمرک 37

2-18 مشکلات و چالش های گمرکات ایران 39

2-19 ساختار سازمانی گمرک آبادان 40

2-20 اهداف بلند مدت گمرک آبادان 41

2-21 پیشینه تحقیق 42

2-22 اهمیت پیشینه در تحقیقات 42

فصل سوم

روش های انجام تحقیق

3-1 مقدمه 46

3-2 روش تحقیق 46

3-3 فرایند انجام پژوهش 48

3-4 جامعه آماری و نمونه 48

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه … 64

3-6 روش گردآوری اطلاعات 51

3-7 تحلیل پرسشنامه 51

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق 52

3-9 پایایی تحقیق 53

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 54

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق 54

3-11 خلاصه فصل سوم 55

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه 57

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 57

4-3 تحلیل های توصیفی 58

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 58

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان 59

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 60

4-3-4 جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 61

4-3-6 جدول و نمودارمربوط به رشته تحصیلی پاسخ دهندگان 63

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی 64

4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 65

4-6 آزمون فرضیه ها 67

4-6-1 آزمون فرضیه اول 67

نتیجه گیری از فرضیه اول 68

4-7-2 آزمون فرضیه دوم 68

نتیجه گیری از فرضیه دوم 69

4-7-3 آزمون فرضیه سوم 70

نتیجه گیری از