اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

مقاله حاضر در 108 صفحه با رعایت تمامی اصول مقاله نگاری در 5 فصل با وسواس تمام جهت ارائه در مقاطع ارشد مدیریت و کارشناسی مدیریت آماده گردیده تهیه گردیده در ضمن فهرست مطالب در توضیحات کامل آمده است

دسته: مدیریت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 659 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 108

  • مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)
  • مقاله مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملکرد کارکنان، اقتصاد دانایی محور

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

11) مقدمه. 2

1-2) بیان مساله. 4

13) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

14) اهداف تحقیق.. 6

15) سؤالات تحقیق.. 6

1 6) فرضیه‌های تحقیق.. 6

1 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. 7

1- 8) قلمرو تحقیق.. 9

181) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

182) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

183) قلمرو مکانی تحقیق.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

21) مقدمه. 11

2-2) مدیریت دانش … 12

2-2-1) داده، اطلاعات، دانش و خرد. 12

2-2-2) انواع دانش … 14

2-2-2-1) انواع دانش از نظر نوناکا 14

2-2-2-2) انواع دانش از نظر ماشلوپ … 15

2-2-3) تعاریف مدیریت دانش … 16

2-2-4) اهداف مدیریت دانش … 18

2-2-5) راهبردهای مدیریت دانش … 18

2-2-6) سیستم مدیریت دانش … 19

2-2-7) الزامات اجرایی مدیریت دانش … 19

2-2-8) کارایی مدیریت دانش … 21

2-2-9) فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش … 22

2-2-10) اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. 22

2-2-11) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 23

2-2-12) چرخه مدیریت دانش … 24

2-2-12-1) خلق دانش … 24

2-2-12-2) ذخیره دانش … 27

2-2-12-3) تسهیم دانش … 27

2-2-12-4) کاربرد دانش … 28

2-2-13) اصول و فرایندها مدیریت دانش … 28

2-2-14) مدلهای مدیریت دانش … 35

2-2-14-1) فرآیندهای مدیریت دانش نوناکا 35

2-2-14-2) مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش دالکیر. 36

2-2-14-3) مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروبست و همکاران. 36

2-2-14-4) مدل گاپا و لایر. 38

2-2-14-5) مدل گالاگان. 39

2-2-14-6) مدل جاشاپارا 39

2-2-14-7) مدل زعفریان و همکاران. 39

2-2-14-8) مدل پک من.. 40

2-2-15) فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده در این تحقیق.. 41

2-2-15-1) دانش‌آفرینی.. 41

2-2-15-2) جذب دانش … 42

2-2-15-3) سازماندهی دانش … 42

2-2-15-4) انتشار دانش … 42

2-2-15-5) ذخیره و نگهداری دانش … 42

2-2-15-6) کاربرد و بهره‌گیری دانش … 42

2-2-16) سرمایه فرهنگی.. 43

2-2-17) مدیریت دانش در منابع انسانی.. 44

2-2-18) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات … 44

2-3) توانمندسازی.. 46

2-3-1) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها 47

2-3-2) اهداف توانمندسازی کارکنان. 48

2-3-3) رویکردهای توانمندسازی.. 49

2-3-3-1) رویکرد ساختاری.. 49

2-3-3-2) رویکرد روانشناختی.. 49

2-3-4) متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 51

2-3-5) عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. 51

2-3-6) ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 52

2-3-7) مدل توانمندسازی گائو. 56

2-3-8) مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل.. 56

2-3-9) مدل توانمندسازی نولر. 56

2-3-10) استراتژیهای توانمندسازی.. 57

2-3-10-1) استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی.. 57

2-3-10-2) استراتژی آموزش مهارتهای حل مساله. 57

2-3-10-3) استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 58

2-4) پیشینه تحقیق.. 58

2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 58

2-4-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64