اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

چکیده

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی مینماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

 • فهرست مطالب
 • چکیده 9
 • پیشگفتار: 1
 • فصل اول 3
 • 1-1-مقدمه 4
 • 1-2- بیان مسئله: 4
 • 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5
 • 1-4-اهداف تحقیق: 7
 • 1-5- فرضیه های تحقیق: 7
 • 1-6- متغیرهای تحقیق: 8
 • 1-7- روش تحقیق: 8
 • 1-8- ابزار گردآوری داده های تحقیق: 9
 • 1-9- جامعه آماری و نمونه گیری: 9
 • 1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 9
 • 1-11- قلمرو تحقیق: 10
 • 1-12- تعاریف عملیاتی واژه ها: 10
 • عوامل محیطی: 11
 • – عوامل سیاسی: 11
 • عوامل فنی و فرآیندی: 12
 • عوامل انسانی: 13
 • 1-13- محدودیتهای تحقیق 14
 • 1-14- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 14
 • فصل دوم 15
 • 2-1-مقدمه 16
 • 2-2- بودجه بندی وانواع روشهای بودجه بندی 16
 • 2-2-1- تعاریف بودجه: 16
 • 2-2-2- مقاصد بودجه بندی: 18
 • 2-2-3- وظایف بودجه بندی: 18
 • 1) طرح ریزی: 18
 • 2) کنترل: 19
 • 2-2-4- روشهای بودجه بندی: 19
 • 1- بودجه بندی سنتی 19
 • مراحل تهیه و تنظیم بودجه به روش متداول عبارتست از: 21
 • 4- بودجه بندی بر مبنای صفر 22
 • 5- بودجه برنامه ای 22
 • 2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی 24
 • 2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی 25
 • 2-2-7-معایب و مزایای روشهای فوق 25
 • جدول (2-1) معایب و مزایای سیستم بودجه بندی عملیاتی و سنتی 26
 • 2-3-عوامل بودجه بندی: 26
 • 2-3-1- عوامل محیطی 27
 • 2-3-2 عوامل فنی و فرآیندی 31
 • 1) برنامه ریزی استراتژیک 32
 • 2-تعیین شاخص در بودجه بندی 34
 • 3-اعتبار شاخص ها در بودجه بندی 36
 • 4-تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری 36
 • 2-3-3-عوامل انسانی 37
 • آموزش و بهسازی کارکنان اجرایی 39
 • 2-شرایط احراز مشاغل 39
 • 2-4- مبانی نظری بودجه عملیاتی: 42
 • 2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی 42
 • طبقه بندی عملیاتی: 42
 • انتخاب واحداندازه گیری: 42
 • پیش بینی حجم عملیات 43
 • 2-4-2- چرا بودجه بندی عملیاتی 43
 • 2-4-3- بازدهی بودجه بندی عملیاتی 44
 • 2-4-4- تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی 45
 • 2-4-4-2- انگلیس 46
 • الف زمان و چگونگی شروع اجرای نظام 46
 • 2-4-4-3- آمریکا 48
 • 2-4-4-4- ایرلند 50
 • 2-4-4-5- هلند 52
 • 2-4-6- بودجه بندی عملیاتی در بنگاه های فدرال 53
 • 2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملکرد در کالیفرنیا 54
 • 2-4-9- تحقیقات انجام شده در ایران و خارج 56
 • 2-5- نتایج و جمع‌بندی 62
 • جدول (2-3) مطالعات انجام شده در زمینه بودجه ریزی عملیاتی درخارج 64
 • فصل سوم 65
 • روش تحقیق 65
 • 3-1- مقدمه 65
 • 3-2-روش تحقیق 66
 • 3-3- اهداف تحقیق 66
 • فرضیه اصلی 66
 • 3-6-جامعه آماری 67
 • 3-7- نمونه گیری 67
 • 3-8- روش گردآوری اطلاعات 70
 • 3-11- روش آزمون فرضیه های تحقیق 72
 • فصل چهارم 75
 • تجزیه و تحلیل داده ها 75
 • 4-1- مقدمه 76
 • 4-3- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی 80
 • جدول (4-4) پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول 81
 • جدول (4-5) رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول 82
 • جدول (4-6) پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم 83
 • جدول (4-7) رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم 84
 • جدول (4-8) پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم 85
 • جدول (4-9) رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم 86
 • جدول (4-10) اولویت بندی عامل انسانی براساس آزمون رتبه ای فریدمن 87
 • جدول (4-11) اولویت بندی عامل فنی وفرآیندی براساس آزمون رتبه ای فریدمن 88
 • جدول (4-12) اولویت بندی عامل محیطی براساس آزمون رتبه ای فریدمن 89
 • جدول (4-13) رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی 90
 • 4-7-جمع بندی ونتیجه گیری 90
 • جدول (4-14) نتایج مربوط به فرضیه ها 90
 • فصل پنجم 92
 • نتایج و پیشنهادها 92
 • 5-1- نتیجه گیری 93
 • 5-2-پیشنهادها: 94
 • پیوست‌ها I
 • پرسش نامه I
 • منابع ومآخذ: VII
 • منابع فارسی: VII
 • منابع انگلیسی: VIII